Machining Cases Жишээ TNMG-Series

  Туршилтын оруулга:TNMG160408-FQ

Анги: MC2010

Ажлын хэсгийн материал: 20 # ган

Ажлын хэсгийн диаметр: 45 мм

Ap(мм): 0.5мм

Тэжээлийн хурд (мм/мин): 600мм/ми

Минутанд эргэлт (р/мин): 1600р/мин

Хэрэгслийн ашиглалтын хугацаа: 470 ширхэг

  Туршилтын оруулга:TNMG160408-FQ

Анги: MC2010

Ажлын хэсгийн материал: 45 # ган

Ажлын хэсгийн диаметр: 45 мм

Ap(мм): 0.5мм

Тэжээлийн хурд (мм/мин): 240мм/мин

Минутанд эргэлт (р/мин): 1800р/мин

Хэрэгслийн ашиглалтын хугацаа: 1200 ширхэг

  Туршилтын оруулга:TNMG160404-MS

Анги: MC2010

Ажлын материалын материал: 20Кр

Ажлын хэсгийн диаметр: 12 мм

Ап(мм): 1.5мм

Тэжээлийн хурд (мм/мин): 350мм/мин

Минутанд эргэлт (р/мин): 2100р/мин

Хэрэгслийн ашиглалтын хугацаа: 500 ширхэг

    Туршилтын оруулга:TNMG160404-5FS

Анги: MC2010

Ажлын хэсгийн материал: хуурамч хайлшин ган

Ажлын хэсгийн диаметр: 29-25 мм

Ап(мм): 1.5мм

Тэжээлийн хурд (мм/мин): 220мм/мин

Минутанд эргэлт (р/мин): 1610р/мин

Хэрэгслийн ашиглалтын хугацаа: 110 ширхэг

  Туршилтын оруулга:TNMG160404R-5VF

Анги: MC2010

Ажлын хэсгийн материал: А3 ган

Ажлын хэсгийн диаметр: 16 мм

Ап(мм): 1.0мм

Тэжээлийн хурд (мм/мин): 270мм/мин

Минутанд эргэлт (р/мин): 1300р/мин

Хэрэгслийн ашиглалтын хугацаа: 410 ширхэг